آخرین اخبار و مطالب

دوره جامع آموزش تسهیلگران توسعه روستایی

شناسایی، جذب و آموزش تسهیلگران روستایی به عنوان پیشرو و تسهیلگر در زمینه برنامه ریزی محلی توسعه فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی بهبود خدمات رسانی جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح های دستگاههای اجرایی...

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

شبکه های اجتماعی